"Frå Bringedalsbygda til Herøysund". Etterarbeid

I arbeidet med ei bok om lokalhistorie må det heile tida gjerast val. Det kan resultera i at viktig og interessant stoff ikkje kjem med. Det er jo grenser for kor tjukk ei bok bør vera.  Dessutan vil det vera slik at eit bokarbeid må avsluttast på eit eller anna tidspunkt. Det er freistande å "fila og gnura" både på formuleringar, rettskriving og redigering av stoffet, og ein forfattar vert truleg aldri heilt nøgd. Men ein  må berre setja strek. Det kan vera stoff som ein gjerne skulle gått djupare inn i og undersøkt meir, men det ikkje vert tid til alt. Og når boka vel er komen ut, kan dukka opp nye opplysningar på bakgrunn av det som er skrive. Og så kan det vera opplysningar i ei bok som ein i ettertid ser må korrigerast fordi det kan vera direkte feil eller det kan vera upresise påstandar.

Illustrasjonar er viktig i ei bok, og mange fotografi skulle helst dekka ei heil bokside, men plassomsyn gjer at mange vert i minste laget. Men på nettsida er det god plass slik at ein kan sjå mange av illustrasjonane i eit større format. (Tips: auka skjermbiletet til 175- 200%)

Alt dette gjer at eg synest det er både naturleg og naudsynt å gjera eit visst etterarbeid med boka som vart lansert i Grendahuset i desember 2018. Dette etterarbeidet vert ikkje publisert i bokform, men vi vera å finna på denne heimesida mi  under emneknaggen Bok 2018. 

 

På veg mot boka på "Ørnnipen"

Balhamar

Beltesnuten

Bergstø

Vippesteinen

Dronefoto frå august 2018 av midtre området av Bringedalsbygda. Foto: Eirik Nødset Bringedal

Dronefoto av dei sørvestlege småbruka i Helvik. August 2018. Foto: Eirik Nødset Bringedal

Setrahaug, ein gammal mjølkeplass for Helvik. Plassen ligg ved turvegen like før Russåsen.

Satellitt- og flyfoto av Bringedalsbygda frå Grønevik til Lio

Innmarka på Tveit etter at garden vart delt i to i 1842. Den raude streken markerer grensa. Driftsbygningen på bnr. 4 vart seinare flytta til andre sida av gardsvegen, og bustadhuset brann ned i 1909. Nytt bustadhus vart sett opp på andre sida av bygdevegen.

Flatebø-søstrene i Helvik

I det grøne huset budde Anna Knutsen og Anna Kristine Flatebø frå 1932 til 1951

I "Frå Bringedalsbygda til Herøysund" er det fortalt om husmannen i Spannsteigen, Torbjørn Kristianson, som gifta seg til to småbruk i Helvik. Først fekk han ja på frieriet til Anna Olsdotter som eigde Åkeren, bnr. 12 i Helvik. Dette bruket var frådelt Øyjordo. Og då Anna døydde, gjekk Torbjørn i Åkeren som han vart kalla, på friarferd til nabokona Herborg Olsdotter, som eigde bnr. 11, Øyjordo, det vi i dag kallar Prestegård-stykket. Dermed sat den tidlegare husmannen, Torbjørn, med to småbruk. Men han fekk ikkje born, og det er no søstrene frå Flatebø i Nordrepollen kjem inn i biletet. Då Torbjørn døydde i 1932, kjøpte Anna Knutsen eigedomen, bnr 12. Ho hadde vore gift med Gotskalk Knutsen Sild. No var ho enkje. Anna var fødd i 1879 og var eldste dotter til Nils Johannesson og Kristi Flatebø  på gnr. 54 bnr. 2. i Nordrepollen. Ho busette seg i huset som Frank Hjelmeland eig i dag. Men Anna var ikkje åleine. Saman med henne budde også ei eldre, ugift søster, Anna Kristine, som var fødd i 1872. Truleg for lettare å kunna skilja dei to namna vart Anna Kristine kalla for Kristine. Kva var det som fekk to søstre frå Nordrepollen til å Flytta til Helvik på 1930-talet? Truleg hadde det noko med å gjera at ei tredje søster, Kristi, alt budde i bygda. Ho var gift med Peder Bakke frå gnr.52 bnr.1 i Gjetingsdalen, og dei hadde kjøpt småbruket Høgestølen i 1927. Dermed vart dei tre søstrene buande i Helvik, ikkje langt frå kvarandre.
Anna døydde i mars 1951, og då flytta Anna Kristine tilbake til Nordrepollen der ho levde like til 1967. Kristi på Høgestølen døydde i 1953. Både Anna og Kristi er gravlagde på kyrkjegarden på Husnes, medan Anna Kristine er gravlagd på Ænes.
Då Anna døydde, kjøpte Kåre og Fridtjof Hjelmeland eigedomen som Anna Knutsen eigde. Her bygde Fridtjof og kona, Ruth, bustadhus, og Kåre sette opp båtbyggjarverkstad. Men huset i Åkeren står der framleis. I nyare tid er ein liten eigedom rundt dette huset skilt ut frå bnr. 12 og har fått bruksnummer 92
I 1918 vart ein del av nr. 11, Øyjordo, selt til Kristoffer Prestegård.
På Høgestølen døydde Peder Bakke i 1960, medan tvillingbroren hans, Sjur, som også budde her, døydde i 1966. Men alt i 1956 hadde Jon Harkestad fått skøyte på småbruket på Høgestølen. Jon Harkestad var gift med Gerda Andersdotter Bakka, og Peder og Sjur Bakka var onklar til Gerda.
Ikkje alle utskiftingar og grenselinjer i dette området av Helvik er like klåre. Her finst eit bruksnr 22 som vart kalla Steinastykket. Det kan sjå ut som at det var ein del av den eigedomen som Thomas i Åkeren hadde. Steinastykket er skilt ut frå bnr. 11 som eigentleg heiter Øyjordo. Den eigedomen som vi i daglegtale kallar Øyjordo eller Øyro, heiter eigentleg Søre-Øyjordo. Heile dette området vart i utgangspunktet frådelt Haugen.